Skip to main content

MERIHAKA‐PROJEKTI

Tilannekatsaus - tammikuu 2024

Merihaan suunnitteluperiaatteet

Helsingin kaupungin kaavoitus on syksystä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita. Kaupunki on pyrkinyt valmistelussaan ratkaisuun, jossa kaikkien osapuolien näkemykset otetaan huomioon.

Odotamme suunnitteluperiaatteiden julkaisua alkuvuodesta 2024. Merihaka-projektin eteneminen on tällä hetkellä riippuvainen näistä suunnitteluperiaatteista.

Helsingin Merihaka Oy:n teettämät suunnitelmat

Merihaka Oy on teettänyt alustavia suunnitelmia omien kiinteistöjensä kehityksestä. Suunnittelua on toteuttanut AOR Arkkitehdit Oy (Aarti, Ollila, Ristola). Työn lopputuloksena keväällä 2022 syntyneet suunnitelmat on toimitettu Helsingin kaupungin kaavoitukselle huomioitavaksi suunnitteluperiaatteiden valmistelussa. Nämä suunnitelmat ovat samat, joita olemme esittäneet teille Merihaka Foorumissa. Sen jälkeen suunnittelua ei ole edistetty.

Mitä reunaehtoja meille on annettu?

Nykyisten rakennusten ja mahdollisten uudisrakennusten sijainnin, korkeuden ja muodon suunnittelussa tulee 45° valokulma säilyttää avoimena. Uudisrakennusten ja rakennelmien tulee huomioida alueen harkittua sommitelmaa, joka mahdollistaa väljyyden ja valoisuuden tunteen sekä asunnoista että kansialueella. 

Asuinkerrostalojen asuntojakauman tulee noudattaa Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa (AM-ohjelma). Kaupunki on pyrkinyt huoneistotyyppijakaumatavoitteen avulla huolehtimaan riittävästä perheasuntojen, eli vähintään kaksi makuuhuonetta sisältävien asuntojen, määrästä uudistuotannossa.

Alueen pysäköintiratkaisut tulee toteuttaa kannen alla. Puistoalueelle ei tule ajoneuvopysäköintiä. Välikansiratkaisuja osakasyhtiöiden kiinteistöjen alueella pyritään välttämään. Suunnittelussa tulee huomioida keskustatunnelin itäpään varaus Sörnäisten rantatiellä.

Auto- ja pyöräpaikat tulee mitoittaa voimassa olevan laskentaohjeiden mukaisesti, autopaikat normin 1:150 mukaisesti.

Hakaniemenranta 12:n tontilla (HOAS) on alue, jota saa kehittää ja parantaa Merihaan keskeiset arvot ja olemassa oleva kaupunkirakenne huomioiden. Asuinalueelle tulee osoittaa opiskelija- ja/tai vanhusten asumiselle vähintään 7 500 kerrosneliömetriä.

Arvioitaessa purkavan saneerauksen vaihtoehtoa tulee laatia ratkaisuvaihtoehdoista vertailevat hiilitaselaskelmat sekä ajankohtainen rakennushistoriallinen selvitys purettavaksi esitetystä rakennuksesta.

Yleiskaavassa Merihaan alue on C2, eli keskusta-aluetta. C2 aluemerkintä kuvaillaan näin:

”[aluetta] kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on

osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla”

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Helsingin kaupunki esittelee suunnitteluperiaatteet alueen asukkaille sitten, kun ne ovat valmistuneet. Tämän jälkeen kutsumme osakasyhtiöiden edustajat keskustelemaan suunnitteluperiaatteista sekä yhteisistä ajatuksista Merihaan kehittämiseksi. Tavoitteena on muodostaa tiivis työryhmä, jossa osakasyhtiöt pääsevät osallistumaan jatkosuunnitteluun. 

Merihaka-projektin vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Toimitusjohtaja Helena Salminen

  • sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • puhelin 010 328 8600

Projektijohtaja Pekka Aalto

  • sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • puhelin 0400 625 951

Merihaka.com, sieltä löydät ajantasaista tietoa mitä tapahtuu Merihaassa ja sen ympäristössä


KATSAUS MERIHAKA‐PROJEKTIIN

Tiedote 14.7.2023

Merihaka‐projekti on Helsingin Merihaka Oy:n johtama hanke, joka toteutuessaan käsittäisi vanhojen pysäköintilaitosten purkamisen ja niiden tilalle asuinkerrostaloja sekä uudet pysäköintiratkaisut.

Pysäköintitaloihin vuonna 2020 Contesta Oy:llä teetetyt kuntotutkimukset osoittivat merkittäviä vaurioita niiden kantavissa rakenteissa. Pysäköintitaloihin teetettiin vuonna 2021 välttämättömiä korjauksia, joilla annettiin lisäaikaa 5–10 vuotta tehdä päätöksiä tulevista ratkaisuista.

Helsingin Merihaka teetti kustannusarvioita vuosina 2020–2022 pysäköintitalojen peruskorjauksesta ja toisaalta vastaavien uusien pysäköintitalojen rakennuttamisesta. Contesta Oy arvio nykyisten parkkitalojen peruskorjauksesta oli 27.000.000 € = 40.229 €/ autopaikka ja Sweco Oy:n arvio nykyisten parkkitalojen korvaamisesta uusilla vastaavilla oli 32.000.000 € = 48.000 €/ autopaikka.

Merihaan pysäköintitaloissa on 670 autopaikkaa, joita ovat vuokranneet pääasiassa Merihaan ulkopuoliset tahot. Pysäköintitaloihin kohdistuu rasitesopimuksia, joilla on osoitettu sieltä autopaikat eräille Merihaan asunto‐ ja kiinteistöyhtiöille.

Helsingin kaupungin asemakaavoitukselle on tullut kyselyitä yksittäisiltä kiinteistönomistajilta, joiden toiveena on kehittää omia kiinteistöjään. Näiden myötä koko Merihaan alueen kehittämisestä on tullut ajankohtainen. Koska Merihaka on omaleimainen kokonaisuus, on kaupungin tavoitteena tarkastella aluetta kokonaisuutena, yksittäisten hankkeiden sijaan. Merihaan kehittäminen, sen yhdistäminen ympäristössä tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä palvelujen parantaminen, on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Asemakaavoitus on keväästä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita, jotka lopulta tulevat ohjaamaan ja vaikuttamaan kiinteistönomistajien hankkeiden suunnitteluun. Asemakaavoituksen mukaan ensimmäisiä suunnitteluperiaatteiden luonnoksia olisi esillä syksyllä 2023.

Helsingin Merihaka on teettänyt luonnossuunnitelmia pysäköintitalotonteille rakennettavista asuinkerrostaloista ja uusista pysäköintiratkaisuista. Näitä esiteltiin syyskuussa 2022 Paasitornissa pidetyssä asukastilaisuudessa. Suunnitelmien toteuttamisen edellytyksenä on saada pienennettyä koko Merihaan alueen asemakaavan mukaista autopaikkanormia ja vähennettyä rasitepaikkojen määrää. Tähän mennessä teetettyjä suunnitelmia tullaan vertaamaan kaupungin suunnitteluperiaatteisiin niiden valmistuttua. Suunnitelmien tarkastelun ja niihin ehkä tarvittavien muutosten jälkeen asukkaille järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuuden aikataulu riippuu suunnitteluperiaatteiden valmistumisesta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten tekemiseen tarvittavasta ajasta.

Merihaka‐projektin tavoitteena on luoda riittävä määrä asuntorakentamisen sallivaa rakennusoikeutta, jotta hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava kokonaisuus sekä Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille että hankkeen toteuttajalle. Tavoite on etsiä vakavarainen sopimuskumppani edistämään hankkeen toteutusta yhdessä Helsingin Merihaan kanssa.

Merihaka‐projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Merihaasta entistäkin viihtyisämpi asuinalue ja elinvoimainen kaupunkiympäristö. Onnistuessaan hanke tuo nykyisten paikoitustalojen tilalle Merihakaan uusia asukkaita, palveluja ja pysäköintipaikkoja ilman kustannuksia nykyisille osakkaille. Hyvällä yhteistyöllä hanke voi tuottaa Helsingin Merihaka Oy:lle voittoa ja sitä kautta taloudellista turvaa osakasyhtiöille.

Helsingin Merihaka Oy
Hallitus
Helena Salminen, toimitusjohtaja